La Cèdula d’Habitabilitat


Què és i per a què serveix?

És un document que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i que té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

És d’obligació en la transmissió d’un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera o en posteriors transmissions.

També és necessària per a donar d’alta els subministres d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Quina és la vigència de les cèdules d’habitabilitat?

Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.

Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.

Cèdules a partir de 2013:

  • Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
  • Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
  • Cèdules de segona ocupació: 15 anys.

Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:

  • Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
  • Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys, si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.

 

Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat