Registre Agents Immobiliaris


Des de API Lleida li realitzarem tots els tràmits administratius necessaris per realitzar l’alta al registre. Així mateix, li gestionarem la contractació de les pòlisses de RC i Caució obligatories i, si escau, li tramitarem l’alta al curs d’Agent Immobiliari On Line impartit per l’AIC. El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya

 

Objecte i finalitat

Protegir les persones consumidores i usuàries en matèria d’habitatge.

Requisits

Disposar d’establiment obert al públic, (llevat que es prestin els serveis per via telemàtica amb una adreça física), de capacitació i actuació professional i de solvència i de formació.

Garanties i assegurances

 • Obligació de constituir una garantia i d’informar-ne. L’import mínim és de 60.000,00 €/any per establiment obert al públic.
 • Obligació de constituir una assegurança de Responsabilitat Civil. El capital mínim a assegurar per establiment obert al públic serà de 100.000,00 € per sinistre i 600.000,00 € per any.

Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya

 • És públic i té caràcter obligatori.
 • La inscripció es farà de manera col·lectiva a través del nostre Col·legi.
 • Cal relacionar la situació de col·legiat exercent, la relació d’establiments oberts al públic i les dades de la societat amb què operen.

L’article 57 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix que els professionals col·legiats poden compartir el distintiu del registre amb el distintiu col·legial i el número de col·legiat.

Capacitació professional

Cal acreditar la capacitació professional amb una titulació universitària o bé amb certificats d’assistència i aprofitament a cursos de formació en matèria immobiliària, d’acord amb els següents continguts bàsics de Formació :

 • Dret de propietat.
 • Dret immobiliari.
 • Legislació d’arrendaments urbans.
 • Dret hipotecari.
 • Dret urbanístic i de l’habitatge.
 • Dret tributari immobiliari.
 • Valoracions immobiliàries.
 • La promoció immobiliària.
 • Màrqueting i comercialització.
 • Dret professional immobiliari. Activitat professional.
 • Codi deontològic.
 • El Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.
 • Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l’adquisició i l’arrendament d’habitatges.
 • En el cas de la formació obtinguda mitjançant cursos en centres d’estudi no universitaris, s’haurà d’acreditar un mínim de 200 hores lectives.

Agència Catalana de l’Habitatge

Decret 12-2010 DOGC 9-2-2010

Llei 18/2007 Dret a l’Habitatge

 

20100914_placa_immo_tcm33-130142