Què podem exigir als API


Treballar amb un API és aconseguir tot un seguit de garanties i defensa dels seus drets que d’una altra manera difícilment com a consumidor podrà lograr.

 • Que disposin d’una assegurança de caució amb un límit mínim de la garantia de 60.000 € per agent, establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura. També estan obligats a informar a qui ho sol·liciti de les dades identificadores de l’assegurança de caució (com a mínim, facilitaran el nom de l’entitat asseguradora o financera i el número de referència de la garantia).
 • Que disposin d’una assegurança de responsabilitat civil amb un límit mínim de 600.000,00€ per agent, establiment obert al públic de Catalunya i any de cobertura.
 • Que actuïn amb independència, imparcialitat, prevalença de l’interès del client, amb prudència i amb subjecció a la legalitat vigent.
 • Que informin sobre la normativa i els principis deontològics.
 • Que subscriguin sempre nota d’encàrrec.
 • Que compleixin el principi de veracitat en la publicitat i l’oferta.
 • Que tinguin la capacitació professional requerida.
 • Que coneguin la normativa i que actualitzin els seus coneixements.
 • Que actuïn amb transparència en el càlcul dels honoraris.

Quines característiques té el Registre d’homologació d’agents immobiliaris?

Depèn de la Secretaria d’habitatge i està gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les diferents Oficines de Gestió Empresarial (OGE)

 • És públic.
 • Té caràcter administratiu.
 • És obligatori d’acord amb l’apartat 4 de l’article 55 de la Llei 18/20

20100914_placa_immo_tcm33-130142