«Revista Espai API», el nou mitjà de comercialització d’immobles dels API de Catalunya

En aquest newsletter us presentem la revista Espai API, una nova proposta per a la comercialització del vostres immobles i habitatges, que creiem pot ser del vostre interès. La revista inclourà publicitat dels vostres immobles i s’editarà amb la informació facilitada pels diferents agents que vulgueu participar.

L’objectiu fonamental de la revista Espai API és, per una banda, oferir als API de Catalunya un nou mitjà per a la comercialització dels seus immobles i habitatges, a més de potenciar el portal www.api.cat i consolidar la marca API a les llars i empreses de Catalunya.

Nº d’Agents
El número mínim d’agents per  poder tirar endavant aquesta revista serà de 12 –o bé, que el número mínim de pàgines contractades sigui de 12. Un sol agent pot contractar més d’una pàgina publicitària-.

Quantitat de revistes
El numero de revistes a publicar serà de 6.000. Cada agent tindrà 500 revistes per la seva distribució.

Cost per agents
El cost per cada plana serà de 150 € més IVA mensuals. Per altra banda, per cada anunciant extern que aporti l’agent li seran descomptats 50€ (fins a un màxim de 150€).

Cost per anunciant
Els cost per cada plana és de 150 €, independentment del número de planes contractades. Cada anunciant, a l’igual que els agents, disposarà de 500 unitats de la revista per a la seva distribució.

Format
Totes les revistes tindran el mateix format, la mateixa portada en la que se indicarà la delegació i la mateixa composició interior amb el fi d’homogeneizar la imatge global del col·lectiu. Tots els agents estaran sota el mateix paraigues, però mantenint la seva independència en la seva plana d’anuncis immobiliaris, tant de colors com de logotips.

Sols apareixeran les imatges dels immobles amb les seves descripcions (incloent el preu) i el logotipus i les dades de contacte de cada agent que publiqui.

Cada agent podrà contractar més d’una plana. Cada anunciant podrà publicar més d’un anunci, essent cada anunci una plana sencera.

Totes les revistes tindran un mínim de 16 planes i un màxim de 32.

Més info
Tots els agents del Col·legi dels API de Catalunya interessats en participar en aquest projecte o ampliar aquesta informació cal que us poseu en contacte amb API Lleida.
973 242 948  info@apilleida.com

0007928073S-1920x1280
Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet