El Col·legi

Presentació

El Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, i es regeix pels principis d’independència i de democràcia participativa.

Les relacions del Col·legi amb les organitzacions col·legials d’àmbit estatal o supraestatal es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries, i es formalitzen mitjançant un acord o un conveni, sens perjudici del dret d’accés, d’acció i de representació directa del Col·legi davant totes les institucions estatals i supraestatals i de les funcions de representació generals que li corresponguin.

Es regeix pel Reial Decret 1294 de 28 de setembre de 2007, pel que s’aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària i del seu Consell General.

Els fins del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat de Lleida Immobiliària són els següents:

  • Vetllar pels interessos professionals i pel prestigi de la professió, en tots els ordres i amb tots els mitjans que estiguin al seu abast, i promoure davant les autoritats competents tot allò que consideri beneficiós per la seva professió.
  • Assegurar que els Col·legiats observin bona conducta deontològica professional i adequada competència en l’exercici de la seva professió d’acord amb la legalitat, evitant la competència deslleial entre els Agents del Col·legi.
  • Evitar que els particulars pateixin perjudicis al confiar els seus assumptes als col·legiats com a defensors dels interessos dels clients, informant-los i assessorant-los amb tota lleialtat i diligència i, en general, defensant els drets dels consumidors.
  • Informar i col·laborar amb l’Administració Pública en les qüestions de la seva competència professional.
  • Intervenir en els conflictes que puguin sorgir entre els Col·legiats/des entre si i entre aquests i els seus clients.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet