Finestreta única

Informació
 
Dades Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida
 
Horaris d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 10.00 a 15.00 hores

Vies de reclamació i recursos en cas de conflicte entre consumidor o usuari amb un colegiat/ada o amb el Col·legi:

En cas de conflicte amb un col·legiat/ada o amb el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleieq pot utilitzar-se la següent via:

Tramitació de queixes o reclamacions al col·legi

Si és el seu desig formular alguna queixa o reclamació relacionades amb l’activitat professional d’un API de Lleida col·legiat/ada o amb l’ activitat del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida:

 • Emplenar amb aquesta finalitat una instància que al menys ha de contenir:
  • Fets objecte de la queixa o reclamació.
  • Persona que la presenta degudament identificada amb nom, cognoms, DNI, adreça postal, codi postal i telèfons de contacte.
  • En el supòsit en què actuï en nom d’una altra persona o entitat haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació de qui presenta la queixa o reclamació.
  • Dades del col·legiat/ada a qui la queixa o reclamació es refereixi.
 • Aquest escrit podrà ser enviat o presentat a la secretaria del Col·legi, Av. Prat de la Riba, 31 entresòl, 1er pis, 25008 Lleida.
 
Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en un fitxer, la finalitat del qual és la gestió del servei d’informació, consultes i reclamacions, i no podran ser cedides, llevat de les cessions previstes en la Llei.

L’òrgan responsable del fitxer és el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida i l’adreça on l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició és l’Avinguda Prat de la Riba, 31 entresòl, 25008 – Lleida. De la qual cosa s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Junta de Govern resoldrà informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, remitint l’ expedient als òrgans col·legials competents en matèria disciplinaria, arxivant l’ expedient o adoptant qualsevol altra decisió conforme als Estatuts col·legials i la normativa vigent.

La Comissió disciplinària podrà acordar el seu arxiu directe sense ulterior recurs si a judici seu no hi vegés indicis racionals en quant a la possible existència d’infracció disciplinària. En cas contrari s’acordarà l’obertura de diligències prèvies.

Condicions Generals alta de col·legiats 

0010467744F-1280x1920REIAL DECRET 1294/2007, de 28 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària i del seu Consell General.

Article 1. Requisits de col·legiació.

Per a la incorporació a un Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària es requereix acreditar, com a condicions generals d’aptitud, les següents:

 • Ser major d’edat i no estar incurs en causa d’incapacitat.
 • Estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, o del títol oficial d’Agent de la Propietat Immobiliària expedit pel Ministeri competent.
 • No tenir antecedents penals que l’inhabilitin per a l’exercici professional.
 
 
Documentació necessària per a fer l’ingrés
 Administrativa
 • Sol·licitud de l’interessat dirigida al Col·legi.
 • Fotocòpia compulsada dell títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, o del Títol oficial d’Agent de la Propietat Immobiliària.
 • 3 Fotografies grandària carnet.
 • Fotocòpia DNI.
 • No tenir antecedents penals.
 

Econòmica

 • Quota d’entrada que tingui establerta el Col·legi.
 • Quota d’entrada que tingui establerta el Consell General.
 • Quota mensual col·legial.
 • Fiança que tingui establerta el Col·legi.
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet