Requisits per l'alta a l'Associació AIC

requisits

 

En data 23 de juliol del 2010 es va crear l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), entitat que agruparà un gran nombre de professionals de la mediació immobiliària en territori català. Promoguda, com a socis institucionals, pels col·legis d’agents de la propietat immobiliària de Barcelona, Girona i Lleida, aquesta nova associació assessorà els professionals en aspectes de gran rellevància com poden ser les diferents assegurances (garantia, per respondre de les quantitats rebudes en l’exercici de l’activitat, i responsabilitat civil) obligatòries des de l’aprovació del Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari.

En data 9 de març del 2010 va entrar en vigor el decret esmentat i es va crear el Registre d’Agents Immobiliaris. Els col·legis d’API ja han tramitat la inscripció col·lectiva dels seus membres, acreditant que reuneixen tots els requisits que s’exigeixen. La resta d’agents immobiliaris s’ha de registrar, individual i obligatòriament, abans del 9 de setembre.

En aquest sentit, molts professionals s’apropen als col·legis d’API de Catalunya amb la intenció de formar part del col·lectiu d’API col·legiats i assolir totes les exigències legals de la normativa actual. Donat que alguns no compleixen els requisits de titulació acadèmica per a poder formar-ne part, els col·legis professionals de Barcelona, Girona i Lleida han decidit promoure la creació d’una associació que pugui acollir tots aquests altres operadors que desenvolupen amb dignitat i seriositat la professió de mediador immobiliari a Catalunya.

Com a corporacions de dret públic, de col·legiació voluntària, que agrupen al col·lectiu majoritari pel que fa a l’activitat de mediació immobiliària, creiem que és la nostra responsabilitat davant les institucions públiques i la societat afavorir el bon funcionament del mercat i la protecció del consumidor donant cobertura a agents immobiliaris que desenvolupen la professió segons la regulació catalana però no reuneixen els requisits per accedir voluntàriament als col·legis.

Requisits

 • Estar donat d’alta al Registre AiCat
 • Constitució de la fiança reglamentària establerta per l’Associació
 • Abonament de la quota d’ingrés i de fiança
 • Domiciliar el pagament de les quotes periòdiques en una entitat bancària
 • Mancar d’antecedents penals

 

Codi deontològic

Els agents immobiliaris han de complir les obligacions i els principis d’actuació establerts a la legislació vigent i als codis professionals de conducta. En el cas de persones jurídiques, han de complir ambdós requisits les persones administradores o, si s’escau, les persones membres del Consell d’Administració de la societat, i també la persona responsable de cada establiment obert al públic.

Garanties

Per la inscripció al registre dels Agents Immobiliaris s’ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil de 600.000€ i una pòlissa de caució de fins a 60.000€ per establiment.

Documentació necessària alta AIC

 • Impresos normalitzats (adjunts) – No s’admetran altres formularis
 • Impresos normalitzats del Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya (adjunts)

 

Persones físiques

 • Fotocòpia DNI
 • 1 fotografia mida carnet
 •  Còpia de la titulació universitària o certificat dels coneixements en matèria immobiliària que acreditin la capacitació professional per exercir l’activitat (només s’ha de presentar en el cas de sol·licitar la inscripció)

 

Persones jurídiques

 • Fotocòpia NIF
 • Fotocòpia de l’escriptura on aparegui l’objecte social i el nomenament d’Administradors
 • Fotocòpia NIF del representant
 • Còpia de la titulació universitària o certificat dels coneixements en matèria immobiliària que acreditin la capacitació professional per exercir l’activitat del representant de la societat (només s’ha de presentar en el cas de sol·licitar la inscripció)
 • Certificat antecedents penals

 

Requisits per a poder accedir al registre AiCAT

Capacitació professional provada

Per acreditar la capacitació professional cal una titulació universitària o bé haver cursat i superat un mínim de 200 hores lectives en cursos de formació en matèria immobiliària (reconeguts pel Registre d’Agents Immobiliaris):

Titulacions universitàries reconegudes

 • Administració i Direcció d’Empreses
 • Arquitectura
 • Ciències Empresarials
 • Ciència Política i Gestió Pública
 • Ciències polítiques i de l’Administració
 • Direcció d’empreses BBA
 • Dret
 • Economia
 • Enginyeria de l’Edificació.

 

Curs de formació en matèria immobiliària reconegut

Els cursos han de contemplar les següents branques de coneixement i han de ser impartits pels centres d’estudis reconeguts:

 • Dret de la propietat / Dret immobiliari / Legislació d’arrendaments urbans
 • Dret hipotecari / Dret urbanístic i de l’habitatge / Valoracions immobiliàries
 • La promoció immobiliària / Màrqueting i comercialització
 • Dret professional immobiliari. Activitat professional / Codi deontològic
 • El Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya
 • Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l’adquisició i l’arrendament d’habitatges

El col·legi ofereix aquesta formació homologada a través dels cursos on line d’Agent Immobiliari organitzats per Centre d’Estudis Immobiliaris de Catalunya, ens depenent del Consel d’API de Catalunya

Codi deontològic

Els agents immobiliaris han de complir les obligacions i els principis d’actuació establerts a la legislació vigent i als codis professionals de conducta. En el cas de persones jurídiques, han de complir ambdós requisits les persones administradores o, si s’escau, les persones membres del Consell d’Administració de la societat, i també la persona responsable de cada establiment obert al públic.

Garanties

Per la inscripció al registre dels Agents Immobiliaris s’ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil de 600.000€ i una pòlissa de caució de fins a 60.000€ per establiment.

 

AIC, un suport directe i continuat per al professional de la mediació immobiliària.

 

AIC, un suport directe i continuat per al professional de la mediació immobiliària.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet