Requisits de col·legiació

Presentació

 

Per a la incorporació al Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida es requereix acreditar les següents condicions:

 1. Ser major d’edat i no estar legalment inhabilitat ni afectat per cap causa d’incapacitat.
 2. Estar en possessió de qualsevol dels títols oficials o universitaris: graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, o del títol oficial d’Agent de la Propietat Immobiliària expedit pel Ministeri competent.
 3. No tenir antecedents penals que l’inhabilitin per a l’exercici professional.
 

El Col·legi considera altament recomanable que els nous col·legiats cursin diferents mòduls temàtics per complementar la seva formació d’origen, especialment en aquells casos en els quals la formació universitària d’origen no guarda relació amb l’activitat immobiliària.

La formació d’uns professionals amb coneixements específics i propis de l’activitat que volen desenvolupar ha de constituir-se en referent del mercat immobiliari, de tal manera que el consumidor pugui percebre la preparació i en conseqüència el millor servei que li poden prestar els membres del nostre col·lectiu.

API Lleida, el millor company de viatge per als professionals de la mediació immobiliària
API, el millor company de viatge per als professionals de la mediació immobiliària

 

 

L’ingrés efectiu al col·legi s’ajustarà als següents requisits

 1. Sol·licitud de l’interessat adreçada al Col·legi –document específic facilitat per API Lleida-. S’hauran d’emplenar amb caràcter obligatori tots els camps.
 2. Constitució de fiança en les condicions fixades pel Col·legi.
 3. Abonament de la quota de col·legiació, en les condicions fixades per cada Col·legi, i en el seu cas pel Consell  General d’acord amb allò previst en l’article 6.3 f) de la Llei 2/1974

 

Documentació necessària col·legiació

 • Sol·licitud de col·legiació (a facilitar pel Col·legi).
 • Original o fotocòpia degudament compulsada dels títol/s universitaris que s’aportin.
 • Fotocòpia del NIF.
 • Tres fotografies mida carnet.
 • Compte bancari per a la domiciliació bancària de les quotes i/o derrames col·legials (nom número de l’entitat, codi oficina i de control i número de compte).
 • Indicació de l’adreça del despatx/os professional/ls i, en el seu cas, del nom comercial.
 • Aportació del logotip professional si el tingués (format digital).
 • Declaració de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 21 dels Estatuts del Col·legi de Lleida.
 • Declaració d’alta al cens nacional.
 • Declaració d’acceptació del Codi Deontològic.
 • Certificat d’antecedents penals
 • Fotocòpia de l’escriptura on aparegui l’objecte social i administradors (en el cas de persones jurídiques)

 

En el cas de procedir d’altre col·legi

En el supòsit de pertànyer o d’haver pertangut a un altre Col·legi d’Agents, a més dels anteriors documents, haurà d’acompanyar certificació del Col·legi que es tracti amb expressió dels següents extrems:

 • Situació col·legial en l’actualitat o durant el temps en el qual hi va estar d’alta (exercent / sense exercici)
 • Situació econòmica. En el supòsit de trobar-se en situació deutora, no podrà causar alta fins que no acrediti estar al corrent en el pagament de les obligacions que haguessin donat lloc al dèbit.
 • Situació disciplinària. En el supòsit d’haver estat sancionat disciplinàriament haurà de contenir del plec de càrrecs i la sanció imposada, amb expressió de la seva fermesa, si fos el cas. No podrà causar alta durant el període de compliment de la sanció. En cas d’estar en tràmit, relació succinta dels fets que haguessin donat lloc a la seva incoació o de trobar-se formulats, del plec de càrrecs i proposta de sanció, amb indicació de l’estat de la seva tramitació. En aquest supòsit, l’expedient quedarà en suspens subjecte a la resolució de l’expedient incoat.

 

En cas que estigui d’alta en un altre col·legi no haurà de formalitzar la fiança reglamentària, llevat de baixa del col·legi de procedència.

Situacions col·legials

La col·legiació podrà ser:

 • En exercici: La dels agents de la propietat immobiliària que exerceixen la professió.
 • Sense exercici: La dels professionals que no exerceixen la professió.

 

Com col·legiar-se 2013

 

Logo API Lleida negatiu
Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet