Informació sobre habitatge segons la Generalitat

Amb protecció oficial

 

Informació sobre habitatges amb protecció oficial.

Si esteu interessats en la compra o lloguer d’habitatges amb protecció oficial us heu d’inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

La inscripció en aquest Registre la podeu fer a través del web www.registresolicitants.cat, a l’Oficina local d’habitatge del vostre municipi o comarca, o bé directament al vostre ajuntament.

Requisits cal complir per accedir a un habitatge amb protecció oficial.

El habitatges amb protecció oficial són habitatges destinats a residència habitual i permanent i cal que l’Administració els hagi declarat protegits. Poden ser promoguts per promotors privats o públics.

L’habitatge ha de tenir una superfície igual o inferior a 90 m2 útils (amb algunes excepcions) i el preu de venda i/o lloguer/lloguer amb opció de compra per metre quadrat està limitat segons la situació del municipi en la zona geogràfica que estableix la normativa, i el tipus de protecció.

A més, per accedir a un habitatge amb protecció oficial, cal complir el requisit d’ingressos de la unitat familiar amb les limitacions que estableixi la normativa.

 

Captura de pantalla 2014-02-24 a la(s) 11.06.37

Venda

Si es tracta d’habitatges amb protecció oficial de venda, el límit d’ingressos és diferent segons al tipus de protecció a què es vulgui accedir:

 • Règim especial: 2,33 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
 • Règim general: 5,14 vegades l’IRSC
 • Preu concertat: 6,08 vegades l’IRSC
 
Lloguer

Si es tracta d’habitatges amb protecció oficial de lloguer, el límit d’ingressos és diferent segons el tipus de protecció a què es vulgui accedir:

 • Lloguer 25 anys de règim especial: 2,33 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
 • Lloguer 25 anys de règim general: 4,21 vegades l’IRSC
 • Lloguer 10 anys de règim especial: 2,33 vegades l’IRSC
 • Lloguer 10 anys de règim general: 4,21 vegades l’IRSC

 

Lloguer amb opció de compra

Si es tracta d’habitatges amb protecció oficial de lloguer amb opció de compra, el límit d’ingressos és diferent segons el tipus de protecció a què es vulgui accedir:

 • lloguer amb opció de compra a 10 anys de règim especial: 2,33 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
 • lloguer amb opció de compra a 10 anys de règim general: 4,21 vegades l’IRSC
 • lloguer amb opció de compra a 10 anys de preu concertat: 6,08 vegades l’IRSC

 

Ajuts que ofereix l’Administració per a l’accés a l’habitatge.

El Pla per al dret a l’habitatge preveu diferents línies d’ajut per a l’accés a l’habitatge:
Hi ha ajuts al lloguer. També hi ha ajuts per respondre puntualment a rebuts mensuals impagats d’hipoteques o lloguer i per pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària (Prestacions econòmiques d’urgència especial).

Rehabilitació
Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.

La Generalitat de Catalunya ofereix ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges (ús residencial) i d’habitatges individuals.

Es poden atorgar subvencions. Les subvencions sempre són un tant per cent del pressupost protegible (que és la xifra que l’Administració reconeix com a protegible, i sobre la qual es fan els càlculs del tant per cent de subvenció).

Tipus d’obres que podrien incloure’s en els programes d’ajuts.
En edificis:

Patologies estructurals, deficiències constructives i risc.

Accessibilitat (instal·lació d’ascensors, supressió de barreres arquitectòniques).

Instal·lacions comunitàries (aigua, llum, gas).

Sostenibilitat, eficiència i rehabilitació energètica (millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, instal·lació d’energies alternatives).

En interiors d’habitatges:

Obres per aconseguir els mínims d’habitabilitat

dequació d’instal·lacions d’aigua, llum, gas i sanejament.
Obres per facilitar la mobilitat interior de l’habitatge.

Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.

 

Captura de pantalla 2014-02-24 a la(s) 11.06.48

 

 

Requisits que es demanen per accedir als ajuts a la rehabilitació.

Per a poder sol·licitar ajuts per a obres de rehabilitació, és un requisit general i obligatori, previ a la sol·licitud del ajuts, l’Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).

Per gaudir dels ajuts, no es podran iniciar les obres abans que s’hagi realitzat la visita d’inspecció tècnica per a l’elaboració de l’informe previ.

Només es poden fer les obres de risc greu i imminent, degudament acreditades amb una Ordre d’execució vigent de l’ajuntament.

En el cas d’obres de rehabilitació d’interior d’habitatges per a ús propi, hi ha el requisit del límit d’ingressos de la unitat familiar (4,21 vegades l’IRSC).

Avalloguer

Què és l’Avalloguer?

És un règim de cobertures que consisteix a assegurar als arrendadors d’habitatges, la percepció d’una quantitat equivalent a un màxim de 5 mesos de lloguer.

Per accedir-hi, cal que arrendador i arrendatari signin un document de compromís quan formalitzin el contracte de lloguer.

Ho gestiona l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), des de l’Àrea de Fiances.

Cèdules d’habitabilitat

Què és una cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Per a que serveix?

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
 • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

Hi ha diferents tipus de cèdula?

La cèdula d’habitabilitat pot ser:

 • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells

casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.

 • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat

d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús

per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).

 • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

 

Quina és la vigència de les cèdules d’habitabilitat?

La vigència de les cèdules és de:

 • Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.
 • Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.
 • Cèdules a partir de 2013:
  • Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
  • Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
  • Cèdules de segona ocupació: 15 anys.
 • Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:
  • Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
  • Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.

 

Com s’ha de tramitar la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat?

Abans de sol·licitar aquesta cèdula cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta està vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula i quan es va concedir.

Cèdula concedida i vigent:

En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de l’Agència.

Cèdula caducada o d’un habitatge que mai no n’ha tingut:

En aquest cas, s’ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això heu de contactar amb un tècnic: arquitecte, arquitecte tècnic/aparellador, o enginyer de l’edificació, per mitjà dels col·legis professionals respectius, per tal que certifiqui l’habitabilitat de l’habitatge amb el model normalitzat corresponent. Depenent de l’any de construcció de l’habitatge i de si va tenir o no cèdula anteriorment, el certificat que cal portar és:

 • Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 o posteriors amb cèdula de primera o segona ocupació atorgada anteriorment per la Generalitat: Certificat d’habitabilitat de segona ocupació.
 • Habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat: Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat Vigents en la data de finalització de la construcció i de les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals.

 

On s’ha de presentar la sol·licitud de cèdula una vegada obtingut el certificat d’habitabilitat?

 A les Oficines locals d’habitatge que gestionen cèdules d’habitabilitat o bé a les seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Captura de pantalla 2014-02-24 a la(s) 11.06.22

Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet