Per què un API?

T'expliquem les raons

 

API, transparència, professionalitat, confiança

En un mercat tan ampli, (i complex), com és l’immobiliari, és de cabdal importància saber què és el que s’ha de tenir en compte a l’hora de contractar els serveis d’un agent immobiliari.

Si bé és cert que durant alguns anys la poca regularització de l’activitat de mediació immobiliària va provocar el deteriorament de la imatge del sector, també és cert i una realitat que recentment a Catalunya s’han establert normatives amb l’objectiu d’afavorir la transparència en el sector de l’habitatge i garantir la protecció dels consumidors (Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, Decret 12/2010, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris).

En virtut d’aquesta nova normativa, des del 9 de setembre de 2010 entra en vigor el Registre d’Agents Immobiliaris a Catalunya, el qual estan obligats a inscriure’s tots els agents immobiliaris que operen a Catalunya.

Les 10 raons per treballar amb ell:

1.- Perquè un API és l’únic amb titulació universitària, protegit per un Títol Oficial a través del ministeri de Foment, ha exigit uns coneixements i li ha reconegut un títol que l’habilita per intervenir en operacions immobiliàries.

2.- Perquè un API exerceix una funció social al vetllar pel respecte als drets dels clients i pel compliment de la legalitat vigent. L’API posa a servei dels usuaris els seu coneixement del mercat, comprova la correcció i exactitud de les dades i protegeix els interessos de les parts integrants en l’operació immobiliària.

3.- Perquè l’API té els coneixements i l’experiència necessària que permetran dur a bon fi les operacions en les que intervé.

4.- Perquè quan se li encarrega una operació, un API comprova les dades del registre de la Propietat, investiga la qualificació urbanística, aconsella sobre el millor preu, facilita la millor hipoteca, negocia els pactes de major interès, prepara els tràmits del contracte, connecta amb altre professionals que vostè necessita, organitza la signatura de l’escriptura pública, etc.

5.- Perquè la intervenció de l’API comporta uns honoraris professionals pels quals existeixen unes normes orientadores. Amb la seguretat de la defensa dels interessos de les parts intervinents compradora i venedora o arrendadora i arrendatària.

6.- Perquè l’actuació professional d’un API està sotmesa al control per part del Col·legi i per part del Ministeri de Foment. A més, els Agents de la Propietat Immobiliària, a través del seu Col·legi tenen subscrits Convenis de Col·laboració en Associacions de Consumidors (FACUA, ACUS, USC, OCU, etc.) Qualsevol reclamació pot sotmetre’s a una decisió d’arbitratge.

7.- Perquè el Col·legi disposa d’una Assegurança de Responsabilitat Civil pels seus col·legiats suficient per respondre davant de possibles danys realitzats en la seva actuació professional negligent. Sense perjudici de la pròpia responsabilitat personal de l’Agent.

8.- Perquè l’actuació dels API també es realitza pels Registres Mercantils, les Administracions Públiques (Estat, Autonòmiques i Ajuntaments) i els Tribunals de Justícia.

9.– Perquè es pot acudir al Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària en busca d’assessorament i reclamació sobre l’actuació d’un col·legiat. El Col·legi dels API no sols defensa interessos corporatius si no també i per Delegació de Facultats de l’Estat, controla, regula i disciplina eficaçment l’actuació dels seus Col·legiats, en defensa de tots els clients que utilitzen els serveis d’aquells, de tal forma que qualsevol persona que es pugui considerar perjudicada per l’actuació d’un Agent pot dirigir-se al Col·legi en demanda de la seva reclamació.

10.- Perquè vostè tindrà la màxima tranquil·litat si sol·licita la intervenció professional d’un API en qualsevol de les següents operacions:

  • Compravenda de tota classe de bens immobles.
  • Permuta de tota classe de bens immobles.
  • Arrendament de finques rústiques, urbanes, locals de negoci, indústries, comerços, oficines i quantes operacions sobre arrendament puguin comparar-se a les mateixes.
  • Arrendaments de temporada rústics, urbans e industrials.
  • Compravenda de fàbriques, naus, solars industrials, instal·lacions esportives i quants immobles puguin assimilar-se als mateixos.
  • Tramitació i promoció d’assumptes relatius a operacions immobiliàries en front qualsevol organisme estatal, autonòmic, provincial o municipal.
  • Peritació de bens i drets immobiliaris de qualsevol tipus.
  • Assessorament i tramitació de els hipoteques.

 

Recordi:
 • Un API té un títol professional, no un diploma privat.
 • Un API està col·legiat en un Col·legi Professional, no és una Associació privada.
 • Un API té la garantía d’una Assegurança de Responsabilitat Civil, no és sols personal.

 

Sols un API Registrat garanteix els teus drets com a consumidor

Facebook
Twitter
LinkedIn

Accés Intranet